OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI O VIDEONADZORU (76.ČLEN ZVOP-2)

 • Upravljavec zbirk osebnih podatkov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): dpo@virtuo.si

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 • Namen obdelave osebnih podatkov: Video-nadzorni sistem nadzora se uporablja za varovanje ljudi in premoženja zaposlenih in obiskovalcev kopališča ter kampa, zaščite javnega premoženja občine, zaradi vandalizma in uničevanja:

   1. na objektih občine (kopališče, restavracija, kamp),

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: e) točka 6.člena Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 76., 77. ter 78.člen ZVOP-2

 • Obrazložitev zakonitih interesov: /

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:  Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (npr.policija), osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov: Posnetki videonadzora se hranijo 14 dni od trenutka nastanka posnetka.

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov.

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne temelji na privolitvi posameznika.

 • Informacije o tem:

  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne

  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Podatkov ni potrebno zagotoviti. Če posameznik podatkov ne zagotovi, dostop do lokacije, ki je v območju videonadzora, ne bo mogoč.

 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

 • Posebni vplivi obdelave: Možnost vpogleda posnetkov za nazaj ter priprave izsekov le teh za pooblaščene uporabnike (npr. policija).

 • Neobičajne nadaljnje obdelave: Jih ni.